Du är här

Pasteprojekt Laivagruvan

Nordic Mines har fått tillstånd för att tillverka paste av denna sand. Pastemetoden innebär att sanden avvattnas så att det bildas en tjock sandgröt.

För att deponera sanden i Laivagruvan används en så kallad pastemetod. Det är första gången metoden används i denna applikation. Det finns flera fördelar med paste, bland annat att vattnet i processen kan återanvändas, att damm och metallutlakning minimeras och att stora dammar inte behövs.

Metoden har undersökts av Leena Harjumaa i hennes examensarbete vid Uleåborgs universitet. Nordic Mines deltar även i en rad andra forskningsprojekt i samarbete med andra gruvbolag, statliga instanser och universitet, där ett av syftena är att utveckla riskanalysering och hantering av miljörisker i metallgruvor. I anrikningsverket krossas och mals malmen. En restprodukt i denna process är sand. Merparten av sanden (98–99 procent) är fri från skadliga ämnen och blir så kallad inert waste.

Nordic Mines har fått tillstånd för att tillverka paste av denna sand. Pastemetoden innebär att sanden avvattnas så att det bildas en tjock sandgröt. Denna sandgröt deponeras på ett närliggande myrområde. Efter avslutad deponering kan den täckas med till exempel morän. På denna yta planteras sedan skog. I sitt examensarbete till miljöingenjör vid Uleåborgs universitet har Leena Harjumaa undersökt hur paste som deponeras ytligt påverkas av ett nordligt klimat. De avfallsprodukter som hon använde i sina laboratoriestudier härrörde från pilottester i Laivagruvan.

Undersökningen koncentrerades till att studera hur nedfrysning och upptining påverkar den deponerade pasten. Hon simulerade de förhållanden för deponi som kommer att råda i den framtida guldgruvan. Lena Harjumaa kom fram till att ju mer vatten pasten innehåller, desto mer krymper respektive sväller den vid nedfrysning och upptining. I sin studie, som totalt tog åtta veckor i laboratorium och därefter fyra månader av analys, utvärdering och författande, kom hon också fram till den optimala vattenhalten för paste i ett nordligt klimat, ett resultat som kommer att användas i Laiva. Examensarbetet gav högsta betyg.

Nordic Mines deltar även i andra forskningsprojekt, varav ett syftar till att utveckla riskanalysering och hantering av miljörisker i metallgruvor. I projektet deltar även andra gruvbolag samt olika kommunala och statliga instanser. I ett annat projekt, som drivs i samarbete med andra gruvbolag, universitet och statliga forskningscentraler, är målet att ta fram nya verktyg för gruvbranschen när det gäller arsenikhantering.

Fotnot: Den resterande sanden (1–2 procent) kommer att innehålla sulfidbundna metaller. Nordic Mines kommer att deponera denna sand på ett skyddat sätt inne på gruvområdet för en eventuell framtida utvinning.