Du är här

Miljöteknik

Målet för Nordic Mines gruvdrift är att miljön utanför det direkta verksamhetsområdet, det vill säga industriområdet eller motsvarande, inte ska skadas. Nordic Mines använder bästa tillgängliga metodik för detta miljöarbete. Sand och vatten renas i flera steg innan det lämnar verksamhetsområdet. Vattenkvaliteten kontrolleras genom kontinuerliga och noggranna mätningar.

Eftersom gruvor och anrikningsverk förbrukar stora mängder vatten och energi är det också viktigt med en så hög återvinningsgrad som möjligt av såväl processvatten som energi. Ett genombrott i utvecklingen av processteknik innebär att Nordic Mines har kunnat halvera lakningstiden, vilket förutom en rad andra positiva effekter leder till miljövänligare restprodukter. Ytterligare ett viktigt led i miljöarbetet är efterbehandlingsplanen. Den innebär att när en gruvbrytning avslutas efterbehandlas hela den aktuella arealen som då kan ställas i ordning för andra ändamål, exempelvis skogsproduktion eller rekreation.