Du är här

Matrisprospektering

Omkring tre fjärdedelar av Sveriges och hälften av Finlands yta täcks av jordarten morän. Att moränens sammansättning speglar den underliggande berggrunden är en av grundtankarna bakom den unika prospekteringsmetod – matrisprospektering – som Nordic Mines har utvecklat och som bolagets prospekteringsarbete bygger på. 

Matrisprospektering är en metod som i ett första steg av analys av jordprover ger besked om vilken berggrund som finns i området. Skulle resultaten från jordprovsanalyserna visa på förekomst av höga halter av intressanta metaller startar Nordic Mines en mer systematisk utvärdering genom borrning och provtagning i bottenmorän och underliggande berggrund. Efter kemiska analyser görs en utvärdering baserad på statistiska modeller.

Jämfört med mer traditionella metoder är denna prospekteringsmetod både snabb och kostnadseffektiv. Anledningen är främst att den gör det möjligt att undersöka stora områden på kort tid för att kunna identifiera mineraliseringar innan mer resurskrävande undersökningar – som kärnborrningar – inleds. Ett enda jordprov av morän kan spegla upp till en kvadratkilometer av berggrundens area.

Sedan matrisprospekteringen lanserades har ett stort antal fyndigheter prospekterats fram med metoden. Våren 2007 kunde prospekteringsarbetet effektiviseras ytterligare genom att den unika prospekteringsborrmaskinen ”Borrugglan” togs i bruk. Genom hög kapacitet och förmåga att ta kontinuerliga prover från såväl jord som berg ned till stora djup har maskinen blivit en nyckelresurs i Nordic Mines prospekteringsarbete. Maskinen har dessutom lågt marktryck och är skonsam för terrängen.