Du är här

Insynspersoner

 

Klicka  "HÄR" skriv sedan in "Nordic Mines" så får du upp en dagaktuell lista på alla insynspersoner.

Elektronisk anmälan

Det enklaste sättet för dig som är insynsperson att anmäla en förändring i ditt aktieinnehav är att göra det direkt på Finansinspektionens webbplats. Tjänsten är gratis. Det enda du behöver är en e-legitimation som du enkelt beställer från din bank eller från Telia. Tjänsten kommer att vara öppen för Nordic Mines aktieägare f r om vecka 30, 2008.

Anmälan via fax

Förändringar i aktieinnehav mm kommer även fortsättningsvis att kunna ske med hjälp av FIs blanketter. Klicka här för att komma direkt till FIs blanketter.

Insiderpolicy

Denna policy har upprättats för att förebygga riskerna för att personer som klassificerats som insiders bryter mot gällande lagstiftning och OMX Nordic Exchange noteringsavtal. Insiderpolicyn ska löpande hållas uppdaterad, med hänsyn till aktuella förhållanden inom Nordic Mines samt med beaktande av gällande lagstiftning. Styrelsen och bolagets ledning ska årligen göra en bedömning av behovet av att uppdatera insiderpolicyn. Bolagets CFO har blivit utsedd till bolagets ansvariga för insiderrelaterade frågor.

Gällande lagstiftning, rekommendationer och god sed inom detta område:

- Straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument, lag (2005:377)

- Marknadsmissbruksförordning (2000:1101) - Anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument, lag (2000:1087)

- Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument (4 kap)

- NBK- Offentliggörande vid för förvärv och överlåtelse av aktier m.m.

Insiderinformation

Insiderinformation definierats enligt lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk till ”information om en icke offentliggjord eller inte allmänt känd omständighet som är ägnad att väsentligt påverka priset på finansiella instrument”

Den som har information som är allmänt känd kan således inte anses ha insiderinformationen. Inte heller den som har information om en omständighet som har upphört att ha betydelse för kursen på finansiella instrument kan anses ha insiderinformation. Förvärv eller avyttring av finansiella instrument får alltså ske när information av lägst samma kvalitet och kvantitet som utlöste förbudet är offentligt eller allmänt känd.

Innehav och rapportering

Anmälningsskyldighet

Nordic Mines ska, till Finansinspektionen, anmäla vilka personer som har insynsställning i bolaget. Detsamma gäller ändringar i insynsställning. Större aktieägare (definition se nedan) ska däremot själva anmäla sin insynsställning.

Den som har insynsställning ska skriftligen anmäla sitt och närstående fysiska och juridiska personers innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget (förstagångsanmälan). Även ändringar i innehavet ska anmälas till Finansinspektionen (ändringsanmälan).

Anmälan ska ha kommit in till FI senast fem arbetsdagar efter det att insynsställning uppkommit eller innehavet ändrats. För närstående gäller fem arbetsdagar från det att den anmälningsskyldige fått vetskap om innehavet eller ändringen.

Aktierelaterade finansiella instrument kan vara:

Aktieoption, aktietermin, betalda tecknade aktier (BTA), interimsbevis, konvertibelt förlagslån/skuldebrev, optionsbevis, teckningsoption (skuldebrev förenat med optionsrätt till nyteckning) teckningsrätter eller vinstandelsbevis.

Insynsställning

Kretsen av insynspersoner har utökats. Från 1 juli 2008 gäller nya regler för när en person anses ha insynsställning i egenskap av större aktieägare. Numera räcker det med att personen enbart genom närstående bolag äger mer än tio procent av Nordic Mines för att anses ha insynsställning. Se punkt 8. Tidigare krävdes att personen hade ett eget innehav i bolaget för att betraktas som insynsperson. Se punkt 7.

Personer som anses ha särskilt goda förutsättningar att få tillgång till förtrolig information om Nordic Mines har insynsställning. Hit hör bland annat:

1. ledamot eller suppleant i bolagets eller dess moderföretags styrelse

2. verkställande direktör eller vice verkställande direktör i bolaget eller dess moderföretag

3. revisor eller revisorssuppleant i bolaget eller dess moderföretag

4. bolagsman i ett handelsbolag som är bolagets moderföretag, dock inte kommanditdelägare

5. ledande befattningshavare eller uppdragstagare i bolaget eller dess moderföretag, om befattningen eller uppdraget normalt kan antas medföra tillgång till inte offentliggjord information som kan påverka bolagets aktiekurs

6. befattningshavare eller uppdragstagare enligt 1-3 ovan eller annan ledande befattningshavare i ett dotterföretag som kan antas få tillgång till inte offentliggjord information som kan påverka bolagets aktiekurs

7. större aktieägare, det vill säga den som äger minst tio procent av aktiekapitalet eller minst tio procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget (själv eller tillsammans med sådan fysisk eller juridisk person som är närstående till aktieägaren).

8. större aktieägare är även personer som genom sitt eller sina företag äger minst tio procent av aktiekapitalet eller röstetalet i ett aktiemarknadsbolag. Personen behöver alltså inte ha något eget innehav.

På begäran av ett i Sverige noterat bolag, eller dess moderföretag, kan FI pröva om en befattningshavare eller uppdragstagare ska anses ha insynsställning enligt 5 och 6 ovan. Begäran ska göras skriftligen.

Som närstående räknas:

1. make eller sambo till den anmälningsskyldige

2. omyndiga barn som står under den anmälningsskyldiges vårdnad

3. andra närstående om de har gemensamt hushåll med den anmälningsskyldige sedan minst 1 år

4. juridisk person vars verksamhet den anmälningsskyldige har ett väsentligt inflytande över och med vilken han, eller närstående enligt 1-2 ovan, har en ekonomisk gemenskap

5. juridisk person vars verksamhet den anmälningsskyldige har ett väsentligt inflytande över och i vilken han eller närstående enligt 1-3 ovan har ekonomisk gemenskap

Närstående juridisk person grundas på förutsättningen att det finns ett väsentligt inflytande och en ekonomisk gemenskap. Med väsentligt inflytande menas att personen ingår i styrelsen för eller har en ledande ställning i den juridiska personen. Även en dominerande ägarposition anses innebära ett väsentligt inflytande. Med ekonomisk gemenskap menas ägarandel eller rätt att uppbära ekonomisk avkastning från den juridiska personen. Enligt lagen går gränsen vid en andel på tio procent. Även utländska juridiska personer kan omfattas av begreppet närståendekretsen.

Anmälan om insynsställning

Nordic Mines ska till Finansinspektionen anmäla vilka personer som har insynsställning i bolaget. Anmälan ska ha kommit in till FI senast 14 kalenderdagar från det att insynsställningen uppkom eller förändrades.

I vissa fall ska bolaget samtidigt underrätta insynspersonen om att bolaget anmält denna som insynsperson till Finansinspektionen. Det gäller de fall när någon har insynsställning som ledande befattningshavare eller uppdragstagare och som kan antas medföra tillgång till inte offentliggjord information som kan påverka Nordic Mines aktiekurs.

Loggbok - förteckning över personer med insiderinformation

Svenska aktiebolag som gett ut fondpapper ska föra en förteckning, loggbok, över personer som är anställda eller har uppdrag för bolaget och som har tillgång till insiderinformation som rör Nordic Mines. Kravet på loggbok fyller funktionen av att hålla ordning på personer som fått tillgång till insiderinformation men inte uppfyller kravet på insynsställning. Bolaget ska notera i loggboken när en person har insiderinformation. Reglerna om loggbok finns i lag (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument. Det är upp till Nordic Mines att avgöra om en händelse är att betrakta som ”väsentligt kurspåverkande” eller inte.

Insynsregistrering och loggbok är inte samma sak och ska inte blandas ihop. Även insynspersoner ska antecknas i loggboken när de har tillgång till insiderinformation. Skillnaden är att loggboken är baserad på information medan insynsställning är baserad på tjänsten.

I loggboken ska anges:

- skäl till att personen finns med,

- datum då personen fick tillgång till informationen (FI rekommenderar även att klockslaget noteras) och

- när förteckningen senast uppdaterades.

Personer som tas upp i förteckningen ska samtidigt och skriftligen underrättas av bolaget om vad det innebär. Förteckningen ska uppdateras och sparas i minst fem år från det datum då den upprättats eller fem år från det datum då den uppdaterats.

Hannu Vehmanen (CFO) har av Michael Nilsson (VD) blivit betrodd att föra loggboken för Nordic Mines räkning. Vid ett eventuellt bud på Nordic Mines ska styrelsens ordförande till en början ansvara för loggboken eftersom det är normalt att denna person har den första kontakten med en eventuell budgivare. Ordföranden kan därefter delegera till VD eller CFO att därefter föra loggboken för bolagets räkning.

Handelsförbud

Handelsförbudet gäller:

- Ledamot eller suppleant i bolagets eller dess moderföretags styrelse

- Verkställande direktör eller vice verkställande direktör i bolaget eller dess moderföretag

- Revisor eller revisorssuppleant i bolaget eller dess moderbolag

Handelsförbudet innebär att ovan nämnda insynspersoner och deras närstående inte får handla med aktier i Nordic Mines 30 dagar före offentliggörandet, rapportdagen inkluderad, av ordinarie delårsrapporter. Förbudet omfattar förvärv såväl på som utanför värdepappersmarknaden.

Det finns dock vissa undantag till förbudet där handel ändå är tillåtet:

- Avyttring enligt villkoren i ett offentligt erbjudande om aktieköp.

- Avyttring av tilldelade emissionsrätter, inlösenrätter samt andra liknande rätter som omvandlingsrätter.

Om det finns synnerliga skäl kan FI medge ytterligare undantag från handelsförbudet.

Flaggning

Aktieägare i Nordic Mines ska anmäla större innehavsförändringar till Finansinspektionen. FI offentliggör och lagrar dessa så kallade flaggningsmeddelanden. Innehållet i flaggningsmeddelandet ansvarar aktieägaren för.

Flaggningsanmälan och anmälan till Insynsregistret är två helt skilda förfaranden med olika regler. Rapporteringen sker direkt på FI:s webbplats med hjälp av e-legitimation.

Lagen

När ska jag anmäla Flaggningsanmälan ska göras när en aktieägare förvärvar eller avyttrar aktier i ett aktiemarknadsbolag och därmed uppnår eller passerar (det vill säga endera över- eller underskrider) gränsvärdena 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 66 2/3, och 90 procent av röstetalet eller antalet aktier i bolaget.

Till vem ska jag anmäla Flaggningsanmälan ska göras till både bolaget och Finansinspektionen senast på handelsdagen efter att transaktionen genomförts.

NBK:s regler

När ska jag anmäla Information ska lämnas varje gång innehavet, genom en ökning eller minskning, passerar ett procenttal som är jämnt delbart med fem. Första informationsskyldigheten inträffar därmed när innehavet uppgår till eller överstiger fem procent. Gränsvärdena uppgår därmed till 5,10, 15, 20, 25 osv. upp till 90 procent av totalt antal aktier eller röster i bolaget.

Till vem ska jag anmäla

Förvärvaren eller överlåtaren skall offentliggöra förvärvet respektive överlåtelsen senast klockan 09.00 nästföljande börsdag genom meddelande till en etablerad nyhetsbyrå och minst en rikstäckande dagstidning. Offentliggörandet ska anses ha skett när meddelandet lämnats till nyhetsbyrån. Meddelandet ska samtidigt lämnas till den börs eller auktoriserade marknadsplats där bolagets aktie är noterade, samt till bolaget.