Du är här

Bolagsstyrning

Den reviderade Svenska Koden för Bolagsstyrning (”Koden”) träder i kraft den 1 juli 2008. Från och med detta datum är det god sed på aktiemarknaden för samtliga svenska aktiebolag,oavsett marknadsvärde, som är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige att tillämpa Koden. För närvarande finns det två reglerade marknader i Sverige, OMX Nordic Exchange och NGM Equity. Den Svenska Koden för bolagsstyrning bygger på principen ”följ eller förklara” vilket innebär att ett företag kan avvika från Kodens bestämmelser under förutsättning att sådana avvikelser kan förklaras på ett tillfredsställande sätt. Bolag som före den 1 juli 2008 inte tillämpat den dittills gällande Koden ska senast i samband med den första årsstämman som hålls efter den 1 januari 2009 tillämpa den reviderade Koden. Nordic Mines har för avsikt att följa Koden senast i samband med den första årsstämma som hålls efter den 1 januari 2009.

Aktiemarknadsinformation

För att tillförsäkra aktiemarknadens aktörer samtidig, relevant och tillförlitlig information har Styrelsen antagit en informationspolicy. Se Rapporter för en sammanställning av den information som bolaget lämnat under sina hittillsvarande verksamhetsår.