Du är här

Arbetsordning

Det är Styrelsens uppgift att, så långt som möjligt i skritlig form, varje år fastställa arbetsfördelningen mellan styrelse, verkställande direktör och andra enheter som styrelsen satt i arbete. Styrelsen fastställer också årligen verksamhetsmässiga mål och strategier.

Vidare ger styrelsen instruktioner avseende affärsetik, informationshantering mot aktieägare och intressenter, efterlevnad av regler (compliance) och i det fall det skulle behövas, internrevision.

I styrelsens arbetsordning står att ordföranden ska bistå den verkställande direktören vid kontakter med bolagets väsentliga partners och övriga intressenter även huvudägarna.

Styrelsens vice ordförande ska vid förfall för ordföranden fullgöra dennes uppgifter och därutöver bistå ordföranden på sätt som denne bestämmer.

I styrelsen förekommer i övrigt ingen annan arbetsfördelning än vad som redovisas på denna nätplats.