PRESSMEDDELANDE 28 juli 2016


Börsens disciplinnämnd ålägger Nordic Mines att betala vite

 

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm (”Disciplinnämnden”) ålägger Nordic Mines AB (publ) (“Nordic Mines” eller “Bolaget”) att till Nasdaq Stockholm betala ett vite om sju gånger årsavgiften (uppgående till ett belopp om ca MSEK 1,5). Disciplinnämndens beslut grundar sig bland annat på Aktiemarknadsnämndens tidigare bedömning att det sätt på vilket Lau Su Holding AB tilläts att teckna nya aktier i Bolagets Företrädesemission 2015 inte var i enlighet med god sed på aktiemarknaden.

Vid tillfället för företrädesemissionen befann sig Bolaget i en mycket ansträngd finansiell situation och kunde inte se att några andra handlingsalternativ var tillgängliga. Som redogörs i Bolagets tidigare yttrande till Aktiemarknadsnämnden är det Bolagets uppfattning att det förelåg en hög sannolikhet för att den finska ackordsplanen skulle komma att förfalla för det fall Bolaget misslyckades med att slutföra Företrädesemissionen 2015. Detta i sin tur skulle kunna ha lett till en ny företagsrekonstruktion, konkurs eller annan avveckling av Bolaget.

Under 2016 har bolaget förstärkt sin organisation och en ny ledning är på plats sedan början av året tillsammans med en ny styrelse.

Länk till pressmeddelandet  PDF-fil>>


För ytterligare information kontakta:

D. Saradhi Rajan, VD: +44 743 271 1564

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.com

Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 16:00 den 28 juli 2016.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i Svemin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.com